EBT logo EuroBillTracker

:. Sledujte vaše eurobankovky od 1. januára 2002

:. Association Européenne des EuroBillTrackers

Ciele

Cieľom Európskej asociácie EuroBillTrekerov, ktorej oficiálny názov je “Association Européenne des EuroBillTrackers” (A2E) je zaručiť pokračovanie a kvalitu webovej stránky EuroBillTracker. Dôvodom založenia asociácie je neustály nárast stránky od jej založenia v roku 2002. Asociácia bola vytvorená v Máji 2008.

Hlavnými úlohami a cieľmi asociácie sú*

 • byť držiteľom celého duševného vlastníctva súvisiaceho so systémom EuroBillTracker, vrátane webstránky a jej rôznych doménovych mien. Majetok EuroBillTracker-u tiež zahŕňa programový kód, databázy, preklady a podobne.
 • zodpovednosť za všetky záležitosti súvisiace s EuroBillTracker-om
 • vytváranie a riadenie podmienok pre optimálne sledovanie eurobankoviek
 • propagácia sledovania eurobankoviek
 • propagácia komunikácie medzi užívateľmi EuroBillTracker-u
 • ochrana databázy EuroBillTracker-u
 • v prípade potreby, financovanie reklamy a nástrojov EuroBillTracker-u
 • zabezpečenie bezplatného používania on-line nástrojov EuroBillTracker-u

*tak ako je uvedené v oficiálnych stanovách.

Asociácia pozostáva z predstavenstva, ktoré na pravidelných mesačných stretnutiach diskutuje rôzne body podané priamo členmi predstavenstva a vedúcimi pracovných skupín. Medzinárodné stretnutia a ich kandidáti sú tiež prediskutované predstavenstvom. Viac informácií o predstavenstve a o pracovných skupinách je k dispozícii v sekciách "Predstavenstvo a Pracovné skupiny".

Je tiež možné stať sa členom asociácie. Ak máte záujem stať sa členom našej asociácie, postupujte podľa sekcie "Pripojte sa k nám"

Zrod asociácie (2008)

Prvé kroky vedúce k formovaniu Európskej Asociácie EuroBillTrackerov – Association Européenne des EuroBillTrackers (A2E) sa uskutočnili v prvých mesiacoch roku 2008, keď zakladajúci členovia a sprostredkovatelia začali pripravovať oficiálnu registráciu asociácie. Asociácia bola oficiálne zaregistrovaná v máji 2008 a stala sa legálnym vlastníkom web stránky EuroBillTracker.

Web stránka EBT sa zrodila pred A2E. Vytvoril ju Philippe Girolami a spustil ju v ten istý deň, kedy začalo EURO obiehať po rôznych krajinách Európskej únie (1.januára 2002). Ako popularita stránky rástla, začalo sa o ňu starať veľa dobrovoľníkov, ale postupne dochádzalo k akémusi treniu medzi dobrovoľníkmi a legálnym majiteľom domény. Toto napätie týkajúce sa bežnej administrácie stránky dosiahli zlomový bod 25. decembra 2007, kedy vlastník domény odobral dobrovoľníkom administrátorske práva. Odpoveďou dobrovoľníkov bola kópia poslednej zálohy na novej doméne a EBT databáza sa tak rozdelila na dve.

Rozdvojenie databáz bolo neudržateľné a úplne nezmyselné, no obe strany našli dohodu, ktorú sprostredkovali Bruno Berken (Phaseolus) a Théo De Jonckheere (de-jo) a nazvali ju “Dohoda v Gennevilliers”, pomenovanú podľa predmestia v Paríži, kde sa konalo stretnutie. Dohodlo sa vytvorenie neziskovej asociácie, ktorá bude vlastníkom web stránky a bude zodpovednou za jej riadenie. Zlúčenie oboch databáz sa ukončilo 12.januára 2008. Bruno Berken navrhol stanovy a prvé pozície boli priradené nasledovne: de-jo (prezident), avij a Giro (viceprezidenti), Phaseolus (pokladník) a Nerzhul (tajomník). Tí, ktorí sa chceli dobrovoľne pripojiť k asociácii, boli požiadaní platiť ročné členské 10 EUR.

Vývoj (2008-2011)

A2E bolo zaregistrované ako nezisková asociácia podľa francúzskeho práva a v prvých mesiacoch 2008 sa duševné a právne vlastníctvo prenieslo z EBT na A2E; v auguste 2008 sa v Ľubľane konalo prvé valné zhromaždenie, kde členovia asociácie zvolili svoje prvé predstavenstvo (BoD).

Dohoda v Gennevilliers tiež zabezpečila vytvorenie viacerých pracovných skupín, konkrétne: vývojová, technická, databázová a komunikačná, a počas vacerých rokov bolo možné vyvinúť viacero nových funkcií ako prepojenia medzi užívateľmi, administratívne podcelky krajín a mnoho iného. Na druhej strane sa zdokonalilo filtrovanie chýb a falošných zadaní do databázy a mnoho chýb sa odstránilo vďaka tzv. “čistiacim dievčatám”, skupinou schopnou analyzovať profily a vyhľadávať falošné zadania pomocou špeciálne vyvinutého nástroja. Neskôr bola tiež vytvorená pracovná skupina podpory.

Ak existovali medzinárodné stretnutia EBT aj pred zrodom A2E, tak s A2E sa stali niečim oficiálnejším, tiež kôli potrebe každoročného valného zhromaždenia. Od roku 2009 organizovala asociácia každý rok dve oficiálne medzinárodné stretnutia a konalo sa samozrejme aj mnoho miestnych stretnutí. Stretnutia boli v Ľubľane, Bologne a vo Ferrare (Taliansko), Viedni (Rakúsko), v Malte, vo Florencii (Taliansko), v Kalkare (Nemecko) a v Barcelone (Španielsko).

Počas prvých rokov existencie zariadila A2E udržanie úplne bezplatného EBT a bez použitia akýchkoľvek reklamných bannerov, jediným príjmom na pokrytie nákladov na hosting boli členské poplatky a dary, a kôli obmedzenému počtu členov to nebolo veľa. Ak bola táto situácia dobrá nakrátko, neznamená to, že to tak ostane aj dlhodobo, pretože skôr či neskôr sa musia objaviť nejaké výdavky na nový server.

Počas tohoto obdobia bol počet členov obmedzený (menej ako 100, čo je veľmi málo v porovnaní ku asi 7000 členom fóra a 100 000 – 150 000 uívateľom stránky). Ako súčasť kampane na vytvorenie povedomia o existencii asociácie sa predstavenstvo rozhodlo vytvoriť web stránku venovanú asociácii.

Predstavenstvo

Tak ako je uvedené v stanovách asociácie, Asociácia EuroBillTrackerov je riadená svojim predstavenstvom. To je vytvorené z člena z každej krajiny eurozóny a jedného zástupcu z krajiny mimo eurozóny, všetci sú menovaní počas valného zhromaždenia a svoju úlohu zastávajú na obdobie 2 rokov. Predstavenstvo si potom volí prezidenta, 2 viceprezidentov, pokladníka, tajomníka a koordinátora stretnutí; úlohou posledného je komunikovať rozhodnutia rady členom asociácie s ohľadom na medzinárodné stretnutia asociácie. Trom členom bol vďaka ich nadšeniu pridelený status zakladajúcich členov. Zakladajúci členovia sú tiež súčasťou predstavenstva a sú nad a viac než zástupcovia krajín.

Súčasní členovia predstavenstva sú:

 • Flag for Rakúsko ErGo
 • Flag for Nemecko Ludwigsfeld
 • Flag for Francúzsko Yok's (pokladník)
 • Flag for Holandsko eddydevries (prezident, meeting koordinátor)

Zakladajúci členovia sú

 • Philippe Girolami (Giro)
 • Anssi Johansson (avij, tajomník)
 • Marko Schilde (Nerzhul)

Predstavenstvo sa zvyčajne stretáva online raz mesačne a diskutuje rôzne problémy, ktoré sa vyskytli počas mesiaca. Rozhodujú tiež o tom, kedy sa začne pracovať na nasledujúcich letných a zimných mítingoch, riešia vylepšenia v štruktúre asociácie a priradzujú špecifické úlohy rôznym členom rady alebo komunity.

Na fóre je vytvorená sekcia pre publikovanie oficiálnych informácií súvisiacich s asociáciou. Členovia tu tiež môžu umiestniť návrhy predstavenstvu. Vo vašom vlastnom národnom subfóre môžu byť aj informácie o asociácii vo vašom jazyku.

Pracovné skupiny EBT

S vytvorením asociácie EuroBillTrackerov vznikol určitý počet pracovných skupín s cieľom vidieť potreby asociácie, jej členov a jej webstránky. Každý člen pracovných skupín je dobrovoľník a nikto z asociácie nemá akýkoľvek príjem. Týmito pracovnými skupinami sú vývojová, technicko-operačná a údržbová, databázová, komunikačná, podporná a prekladateľská pracovná skupina. Vedúci každej skupiny je pozvaný na stretnutia predstavenstva, ktoré sa zvyčajne konajú každý mesiac.

Vývojová skupina

Vedie ju dserrano5, úlohou tejto skupiny je pridávať a aktualizovať funkcie v software a v príslušných nástrojoch EBT. Medzi niektoré funkcie vyvinuté touto skupinou patrí územné členenie každej krajiny a funkcia prepojení medzi užívateľmi. Pripravili tiež webovú stránku, na ktorej môžu užívatelia predložiť svoje návrhy na vylepšenie EBT a za tieto návrhy môžu potom ostatní členovia hlasovať.

Technická skupina

Technický tím, ktorý vedie avij, rieši všetky technické problémy potrebné na beh a údržbu webovej stránky. Toto zahŕňa inštaláciu nového hardware, hosting web stránky, inštalácia bezpečnostných záplat a upgrade operačných systémov. Inštalujú tiež nové verzie nástrojov pre EBT, ktoré boli vyvinuté vývojovou skupinou a reagujú na hardvérové a softvérové problémy.

Databázová skupina

Databázová pracovná skupina, ktorú vedie ErGo, je tu na udržanie kvality našej databázy. ‘Čistiace dievčatá’ sú skupina ľudí, ktorých úlohou je pátranie po podozrivom správaní užívateľov a vymazávanie bankoviek, ktoré boli do databázy vložené zlomyseľne.

Komunikačná skupina

Claudio VdA vedie komunikačnú skupinu, ktorej cieľom je byť v kontakte s užívateľmi EBT, z času na čas pre nich pripravujú a rozosielajú im novinky. Tieto noviny sú prekladané do tých 18 jazykov, do ktorých je preložený celý EBT. Táto skupina tiež sleduje každú možnosť ako spropagovať EBT. Odkazy na tieto reklamy alebo články sú členmi tejto skupiny nahraté aj na EBT.

Skupina podpory

Podporná skupina, ktorú riadi Math Murderer, odpovedá na požiadavky na pomoc od užívateľov EBT. Užívatelia môžu zadať požiadavku na podporu pri zmene/zmazaní zadanej bankovky, pri úprave alebo zrušení úpravy zásahu, na zlúčenie účtov a akúkoľvek inú požiadavku, ktorá užívateľa napadne. Tieto požiadavky sú potom spracovávané členmi skupiny podpory, ktorí potom informujú užívateľa ako sa s ich požiadavkou naložilo. Podporný tím je tiež zodpovedný za pridávanie a pozmeňovanie profilov miest na základe doporučení od samotných užívateľov. Starajú sa o vykreslenie súradníc nového miesta zaregistrovaného do EBT na mapu, ktorá je zobrazená v profiloch členov.

Prekladateľská skupina

Prekladateľskú skupinu založil nedávno Claudio VdA, ktorý ju aj vedie. Táto skupina koordinuje preklady potrebné pre web stránku EBT, informačnú stránku, novinky a iné súvisiace záležitosti. V súčasnosti je EBT preložený do 18 rôznych jazykov.

Pripojte sa k nám

Prečo sa stať členom? Hlavným dôvodom je byť súčasťou nášho projektu a udržať ho živým. Ako člen máte právo zúčastňovať sa valného zhromaždenia, ktoré sa koná zvyčajne počas letných medzinárodných stretnutí. Tiež je možné kandidovať na voľné miesta v predstavenstve. Počas valného zhromaždenia môže byť hlasovanie o dôležitých záležitostiach a ako člen máte právo hlasovať.

Nabádame našich užívateľov, aby sa stali členmi asociácie. Všetko čo treba urobiť je vyplnenie a zaslanie prihlášky na:

Anssi Johansson
Viides linja 12 D 74
00530 Helsinki
Finland

Členský poplatok je €10 na rok a môže byť zaplatený cez banku, poštou alebo zástupcovi na medzinárodnom prípadne národnom stretnutí. Detaily nájdete nižšie.

Peniaze vyzbierané od našich členov budú primárne použité na zaplatenie web hostingu stránky. Vyzbierané peniaze sa použijú aj na uhradenie bankových poplatkov a registrácie na Préfet du Val-d'Oise vo Francúzsku. Pokladník je zodpovedný za zbieranie peňazí a uskutočňovanie potrebných platieb.

Association Européenne des EuroBillTrackers
IBAN: FR10 2004 1010 1239 1918 1V03 364
BIC: PSSTFRPPSCE (La Banque Postale, 1 Rue Edouard Branly, Orléans-la-Source, Orleans 45900 France)